ARHINOV

Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane

Descriere

Peisajul este o unitate teritorială cu fizionomie specifică impusă de conținutul, structura şi dinamica elementelor fizice, biotice și antropice care‐l compun. El introduce diferențe fizionomice în spațiu, datorită trăsăturilor conferite de relativa omogenitate structurală, funcțională și fizionomică. Protejarea peisajelor depășește cadrul limitat al protejării elementelor naturale şi culturale considerate valoroase, urmărind protejarea sistemului complex care le‐a asigurat apariția. Nevoia identificată în faza pre-proiect și în cercetările anterioare realizate de Partenerul 3 în colaborare cu diferite filiale ale OAR (Ordinul Arhitecților din România) se referă în special la lipsa unor modele coerente de planificare arhitecturală, lipsa unor soluții corecte de arhitectură, pentru adaptarea clădirilor valoroase tradiționale, din patrimonial construit, la funcționalitatea modernă, contemporană. Impactul negativ al intervențiilor constructive neadecvate este mai vizibil în mediul rural, în care sunt importate modele constructive și soluții urbane, inserate agresiv în peisajul cultural existent.

Obiectivul principal al proiectului ARHINOV (Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane) este de a crea un toolkit de planuri armonizate la specificul patrimoniului construit pentru cele două zone țintă (Bucovina și Transilvania de Sud) prin dezvoltarea de proiecte de arhitectură (20 de proiecte de arhitectură, 10 planuri de regiune) precum și facilitarea accesului mediului economic la instrumente durabile de dezvoltare a ofertelor turistice, prin valorificarea patrimoniului existent, prin transformarea gospodăriilor tradiționale în mici structuri de primire turistică sau cu o altă funcționalitate economică. Proiectul va urmări de asemenea și dezvoltarea unui catalog cu soluții de întreținere a caselor tradiționale, în funcție de diferențele constructive date de cele două zone analizate cu scopul de a conservare patrimoniul construit existent și de a încuraja punerea acestuia în valoare.

Prezenta propunere de proiect component se înscrie în aria preocupărilor membrilor echipei de proiect de la Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino, TU Iași, respectiv face parte din Planul de cercetare al Facultății  și  are un profund caracter de noutate. Caracterul  inovativ al acestui proiect se referă la identificarea, valorizarea și activarea patrimoniului construit cu potențial de modernizare și adecvare la cerințele mediului de consum modern, cu prezervarea profilului si particularităților istorice și arhitecturale, etc. Pentru zonele selectate se vor dezvolta în cadrul proiectelor componente documentări privind elementele de patrimoniu predominante, nevalorificate, valorificate parțial sau în stare neutilizabilă. Acestea vor reprezenta foaia de parcurs pentru acest proiect, care va asigura, prin soluții arhitecturale adecvate, valoarea adăugată necesară pentru reintegrarea în circuitul turistic local, regional și național a clădirilor tradiționale existente.

Activități

Activitatea 1-1-1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și UE
Activitatea 1-1-2
Vizită de lucru și bune practici de integrare armonioasă a unor abordări constructive în peisajul cultural existente în România.
Documentare privind soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu.

Activitatea 1-2-1
Documentare și cercetări privind caracteristicile constructive specifice caselor tradiționale din zonele țintă.

Activitatea 1-2-2
Analiza cercetărilor din cadrul Proiectelor 2 și 3, dezvoltarea metodologiei comune de lucru și completarea cu relevee a unui eșantion de 20 de clădiri reprezentative, câte 10 pentru fiecare zonă. Participarea la vizitele de lucru organizate de P1 și P2 pentru vizualizarea rezultatelor bazelor de date pilot.
Activitatea 1-2-3
Elaborarea a cel puțin 20 de planuri-ghid pentru construcții tradiționale, cu funcţionalitate extinsă pentru diferite activități economice (structură de primire turistică ș.a), cu explicarea tipurilor de transformare și a utilității acestora. Acest lucru se va face cu selectarea din baza pilot de date a 10 clădiri reprezentative care vor fi documentate cu relevee și pentru care urmează să fie realizate planuri de arhitectură și de structură.
Activitatea 1-2-4
Analiza soluțiilor de adaptare a construcțiilor tradiționale la structuri cu funcționalitate economico-socială contemporană prin realizarea unui workshop la nivelul consorțiului, pentru analiza participativă a unor posibile soluții inovative).
Activitatea 1-2-5
Revizuirea planurilor elaborate și dezvoltarea soluțiilor tehnice inovative pentru portofoliile de proiecte de arhitectură. Realizare catalog ”Planuri de arhitectură (cu soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural), câte un catalog pe fiecare zonă țintă.
Activitatea 1-2-6
Realizarea unui ”Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale” din zonele țintă (Intevențiile vor viza recomandări de tehnici tradiționale sau moderne dar neinvazive, pentru învelitori, acoperișuri, fațade, temelii etc.). Realizarea formei printate a îndrumarului în 250 de exemplare și postarea acestuia pe platforma proiectului complex PORT Cultural.

Activitatea 1-3-1
Diseminarea în cooperare cu P4 către mediul de afaceri și transferul rezultatelor din activitățile 1-1-1, 1-2-3 și 1-2-4 către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă / subdestinații turistice)
Activitatea 1-3-2
Înregistrarea planurilor de arhitectură ca design industrial, la nivel național / internațional. Marcă națională și/sau internațională.
Activitatea 1-3-3
Prezentarea rezultatelor cercetărilor din etapele 3-1 și 3-2 prin vernisaje și conferinţe.

Rezultate

0
Studiu privind managementul patrimoniului construit în România și UE
0
Studiu privind soluții inovative de transformare a clădirilor tradiționale și de patrimoniul
0
Studiu privind caracteristicile constructive specifice clădirilor tradiținale din zonele țintă
0
Planuri de arhitectură (relevee) pentru 20 de clădiri reprezentative selectate din proiectele 2 și 3, câte 10 pentru fiecare zonă țintă (Bucovina și Trasilvania de Sud);
0
Cataloage cu planuri de arhitectură, în versiune tipărită
0
Publicații
0
Documentație: ”Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale” din zonele țintă
0
Cereri de brevete solicitate la nivel național și internațional
0
Cataloage on-line
0
Metodologie de lucru

Echipa

CIOLACU DRAGOȘ

Coordonator proiect / cercetător

Dragoș Ciolacu – conferențiar doctor arhitect în cadrul Facultății de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” din Iași, conducător de doctorat abilitat al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” - București, președinte al filialei U.A.R. Iași, membru în Consiliul Național O.A.R., arhitect certificat R.U.R.. [...]

PURCARU ANDREI

Cercetător proiect

Andrei Purcaru este asistent de cercetare în cadrul proiectului component P1 și de asemeni asistent universitar în cadrul Facultății de Arhitectură, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. [...]

GRADINARU TUDOR

Cercetător proiect

Arhitect, Conferențiar universitar la Facultatea de Arhitectură “GM Cantacuzino”, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași. [...]

CODREANU MIHAI

Cercetător proiect

[...]

VAGNER IULIAN

cercetător proiect

[...]

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi